Rivning & Återvinning

Kontakta oss
Ladda ner Brochure
Rivning & Återvinning​

Impresa Mark & Byggteknik erbjuder helhetsansvar för rivningsentreprenader och omhändertar ditt avfall på ett miljöriktigt sätt. Utöver ett totalansvar vid rivningsarbetet kan vi även hjälpa till med miljöinventeringar, rivningsplaner samt ordna de tillstånd från myndigheter som krävs för att genomföra arbetet. Impresa Mark & Byggteknik har personal med rätt kompetens för att kunna ta på sig rollen som kvalitetsansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen) med högsta behörighet. I rivningsprojekt arbetar vår egen personal tillsammans med vårt nätverk av underentreprenörer.

Impresa Mark & Byggteknik arbetar med nybyggnation i Stockholm och omnejd och ser fram emot att få samarbeta med er! Vi genomför alla typer av bygguppdrag, från nyproduktion av bostäder till kommersiella lokaler, skolor och andra offentliga byggnader. Vi arbetar med kollektivavtal, enligt branschöverenskommelser, med garantier enligt gällande praxis och att ha gällande ansvars- och allriskförsäkringar.

Några av våra tjänster:

 • Rivning
 • Transport av avfall
 • Återvinning
 • Sanering av mark
 • Sug- och spoltjänster

Som en del i rivningstjänsterna genomför vi även saneringar där vi identifierar och omhändertar farligt avfall. Bygg- och rivningsavfall kan innehålla farliga ämnen som asbest, PCB, bly, kvicksilver, gaser och olika kemikalier. Därför är det viktigt att de farliga ämnena tas om hand på ett miljösäkert sätt så att de inte läcker ut till mark, vatten och luft.

Farligt avfall:

 • Asbest
 • Avloppsrör och vattenlås
 • Metalliskt bly
 • Blyföreningar
 • Blåbetong
 • Elavfall
 • Kvicksilver
 • Kyl och frys
 • Ljuskällor
 • Oljeprodukter
 • PCB
 • PVC
 • Tryckimpregnerat trä

Med specialbyggda fordon tömmer vi dina tankar och behållare på avfall såsom slam, vatten och olja – och återvinner allt på ett säkert och miljöriktigt sätt. Vi spolar dessutom igenom alla kärl och ledningar samt planerar återkommande uppdrag i samråd med dig, för att minimera risken för tidsödande och kostsamma driftstopp på ditt företag.

Vi tar hand om:

 • Slamtömning
 • Högtrycksspolning
 • Torrsugning
 • Tömning av tvätt rännor och oljeavskiljare
 • Länshållning och rening av vatten vid markarbeten
 • Besiktning och rengöring av cisterner

Med vår långa erfarenhet av avfallshantering och detaljkunskap om värdet i olika avfall, kan vi säkerställa en lönsam hantering av alla typer av rivningsavfall samt optimera återvinningsgraden. Det återvinningskoncept vi erbjuder företag i byggindustrin är framtaget med två saker i åtanke – den funktion som passar er bäst och det som är bäst för miljön.

Material för materialåtervinning

 • Asfalt
 • Betong, sten och tegel
 • Gips
 • Metaller
 • Mineralull
 • Plast

Kontakta oss idag!

Impresa Mark & Byggteknik

Genom att välja oss får ni en enda entreprenör som genomför planering av tomt, förberedande arbete för husgrunder, VA-arbeten, dränering, grovplanering, finplanering, inmätning, utsättning och projektering.

Newsletter

Vi vill gärna dela vår kunskap, erfarenheter och lösningar med dig på vår webbplats. Håll dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev som innehåller det senaste från byggbranschen.

© Copyright 2021 | Impresa Mark & Byggteknik