Rivning & Återvinning


Proffsfint Sverige AB erbjuder helhetsansvar för rivningsentreprenader och omhändertar ditt avfall på ett miljöriktigt sätt.

Utöver ett totalansvar vid rivningsarbetet kan vi även hjälpa till med miljöinventeringar, rivningsplaner samt ordna de tillstånd från myndigheter som krävs för att genomföra arbetet. Proffsfint AB har personal med rätt kompetens för att kunna ta på sig rollen som kvalitetsansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen) med högsta behörighet. I rivningsprojekt arbetar vår egen personal tillsammans med vårt nätverk av underentreprenörer.

Våra tjänster inom Rivning & Återvinning:

1Rivning
Proffsfint AB är ett rivningsföretag med en bred och miljöanpassad maskinell utrustning. Vi åtar oss totalentreprenader vid rivningar av hus och industrier, samt återställande av mark. Vi river, sanerar, transporterar och återvinner. Som en del i rivningstjänsterna genomför vi även saneringar där vi identifierar och omhändertar farligt avfall. Om det krävs sanering av mark erbjuder vi tjänster som löser uppgiften.

Några av våra tjänster:

 • Rivning
 • Transport av avfall
 • Återvinning
 • Sanering av mark
 • Sug- och spoltjänster
2 Sanering
Som en del i rivningstjänsterna genomför vi även saneringar där vi identifierar och omhändertar farligt avfall. Bygg- och rivningsavfall kan innehålla farliga ämnen som asbest, PCB, bly, kvicksilver, gaser och olika kemikalier. Därför är det viktigt att de farliga ämnena tas om hand på ett miljösäkert sätt så att de inte läcker ut till mark, vatten och luft.

Farligt avfall:

 • Asbest
 • Avloppsrör och vattenlås
 • Metalliskt bly
 • Blyföreningar
 • Blåbetong
 • Elavfall
 • Kvicksilver
 • Kyl och frys
 • Ljuskällor
 • Oljeprodukter
 • PCB
 • PVC
 • Tryckimpregnerat trä
3 Spol & Sug-jänster
Med specialbyggda fordon tömmer vi dina tankar och behållare på avfall såsom slam, vatten och olja – och återvinner allt på ett säkert och miljöriktigt sätt. Vi spolar dessutom igenom alla kärl och ledningar samt planerar återkommande uppdrag i samråd med dig, för att minimera risken för tidsödande och kostsamma driftstopp på ditt företag.

Vi tar hand om:

 • Slamtömning
 • Högtrycksspolning
 • Torrsugning
 • Tömning av tvättrännor och oljeavskiljare
 • Länshållning och rening av vatten vid markarbeten
 • Besiktning och rengöring av cisterner
4Återvinning
Med vår långa erfarenhet av avfallshantering och detaljkunskap om värdet i olika avfall, kan vi säkerställa en lönsam hantering av alla typer av rivningsavfall samt optimera återvinningsgraden. Det återvinningskoncept vi erbjuder företag i byggindustrin är framtaget med två saker i åtanke – den funktion som passar er bäst och det som är bäst för miljön.

Material för materialåtervinning

 • Asfalt
 • Betong, sten och tegel
 • Gips
 • Metaller
 • Mineralull
 • Plast
>> Ladda ner vår informationsbroschyr
Ladda ner PDF!

Vi är mycket nöjda både med Proffsfint och med personalen. Pålitliga och ordning och reda gäller. Vi har rekommenderat Proffsfint till flera andra som också har uttryckt stor belåtenhet.


- Andrea Mansser | Byggingenjör

3 goda aledningar
för att välja Proffsfint!


Skräddarsydda tjänster efter kundens individuella behov!*


* Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för alla typer av lokaler så som kontor, industri, bygg samt professionella anläggningar.

Ring oss för mer information: (+46) 073 263 63 01